Mark & Väg

Gatan – Vägen till grunden

Människan behöver säkra och funktionella vägar för att tryggt kunna ta sig fram. Det gäller både när vägen är färdig och under tiden den byggs. Vi har byggt gator och vägar i Stockholm i över 20 år och har en bred kunskapsbank att ösa ur. Vägen kan vara krokig, men vägen till vägen ska vara rak, vilket den blir med en väl genomförd planering, en noggrann arbetsledning
och en bra dialog med kunden. Vi leder er på den rätta vägen.

Stora vägar, små gator; JVAB är er samarbetspartner. Företagets breda kunnande passar mycket väl denna typ av entreprenader.

Markarbeten

JVAB har utfört flera projekt med mycket höga krav på slutresultatet. Vi vet att en stabil grund, oavsett om det handlar om ett torg eller en skyskrapa, är fullkomligt avgörande för framtida hållfasthet och funktion. Vi har en egen maskinpark och egen kompetens inom allt från rörläggning och stensättning till trädgårds- och betonganläggning. Därför kan vi ta hand om hela kedjan, från planritningar till plantering av de sista buskarna.

Torget i gront

Marksanering

JVAB utför marksanering av förorenad mark. Den saneringsmetod vi använder är beroende på typen av uppdrag. JVAB kan ta hand om hela processen från förundersökning till nyanläggning på den sanerade marken. Vi har ett väl utbyggt kontaktnät med några av Sveriges ledande experter inom marksanering.

Idag byggs många av våra nya bostadsområden på gammal industrimark,vilket ställer krav på marksanering. Vilken typ av sanering som kan användas beror bl.a. på förorening, de geologiska förutsättningar och geografiskt läge. Den första frågan som bör ställas är oftast vilken typ av förorening som ska saneras. Är det organiska eller oorganiska föroreningar? Redan denna uppdelning utesluter viss saneringsteknik. Tidigare verksamheter på tomten är ofta kända och kan ge viss bild om vilka ämnen som kan finnas.

JVAB har erfaren personal inom saneringsområdet och vi förfogar över bred kompetens som sträcker sig över hela saneringskedjan.

Välkommen med er fråga alternativt förfrågan till Edmund van der Heijden.

Vill du läsa mer kan du göra det här i vår folder: Marksanering.

Stenmur-Annedal

In situ-metoden

In situ-metoder är sanering som tillämpas direkt på platsen utan föregående uppgrävning av de förorenade jordmassorna. Exempel på metoder som ofta tillämpas in situ är vakuumextraktion och biologisk nedbrytning. Användningen av in situmetoder brukar i allmänhet motiveras av att det förorenade området är bebyggt och uppgrävning inte är möjlig

On site-metoden

On site är metoder som tillämpas på plats efter föregående uppgrävning av de förorenade jordmassorna. Exempel på metoder som ofta tillämpas on site är biologisk nedbrytning (kompostering) och jordtvättning.

Off site

Innebär att behandlingen utförs i en behandlingsanläggning dit de förorenade jordmassorna transporteras, vilket kan generera rätt så många transporter. Metoder som oftast utförs off site är förbränning, termisk avdrivning samt solidifiering/stabilisering.